Dijagnostika razvojnih odstupanja

Utvrđivanjem rzvojnog statusa djeteta kroz procjenu motorike (grube, fine, grafomotirike), senzorike, socio-emocionalnih interakcija, pažnje i koncentracije, logičnog zaključivanja. Koriste se dijagnostički materijali ovisno o dobi i poteškoćama koje se javljaju kod djeteta. Stručna procjena je važna kako bi uočili koje su jake strane i mogućnosti vašeg djeteta te koja je područja razvoja potrebno dodatno poticati. Ona nam također omogućava rano uočavanje rizika za moguće odstupanje od tipičnog razvoja.

Pomoću metoda i postupaka iz  rane intervencije, a zahvaljujući ranom prepoznavanju razvojnih odstupanja, moguće je spriječiti nastanak  ili rehabilitirati postojeće sposobnosti, znanja i vještine djeteta, u cilju sprečavanja većih odstupanja u razvoju

Ukoliko se utvrde određena odstupanja kod vašeg djeteta predložiti ćemo van najbolje terapije za poticanje njegovog razvoja ovisno o primjećenim odstupanjima, a sukladno njiegovim potencijalima i jakim stranama.. Terapije uključuju poticanje senzornog  i motornog razvoja, rehabilitaciju igrom, rehabilitaciju putem pokreta, programe vizualne podrške, kognitivne strategije učenja, tehnike učenja i poučavanja, poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija i slične usluge.

 

Kontaktirajte nas!

Stojimo vam na raspolaganju!

Imate pitanja na koje tražite odgovore? Obratite nam se s povjerenjem!


TELEFON

042/232-788MOBITEL

098/1911566Pratite nas na

DRUŠTVENIM MREŽAMA

NUEVA kabinet za razvojnu podršku i psihoterapiju.